Søg på produkter, løsninger, mm.

Væk med trykknappen i fodgængerfeltetBerøringsfri, trafik- og fremtidssikker


At skabe en sikker fodgængerovergang vurderes oftest ved antallet af trafikulykker, antal dræbte eller antallet af personskader ved trafikulykker.

 

Fodgænger radar ATKI.png (699 KB)

 

Berøringsfri:

Et nyt begreb har ramt verden, nemlig smitte med Covid-19 (eller for den sags skyld andre ukendte sygdomme – i fremtiden).
Brugen af knapper til fodgængere eller andre detektorer, som kræver berøring, bør genovervejes i forhold til alternative løsninger, således at smitterisikoer reduceres.
Heldigvis findes der løsninger til at mindske denne risiko.
Dog er det vigtigt, at have for øje, hvilken teknologi der anvendes, således at der ikke skabes unødige forsinkelser og ineffektive trafikafbrydelser, når fodgængere ikke er til stede, eller anden fejlagtig detektering.

 

“Udfordringen ved berøringsfri aktivering”

Typisk anvendes den fysiske trykknap til at få trafiklyset til at skifte. For ekstra sikkerhed, for alle type fodgængere, kombineres det grønne lys mange gange med en hørbar indikation for blinde eller svagtseende. Lyden indikerer, at det er sikkert at krydse en vej.

Ved indførelsen af berøringsfrie detektering er det selvfølgelig vigtigt, at de visuelle og hørbare signaler forbliver.
Ved valg af berøringsfri detektering er det vigtig at vælge en detektering, som sikre at fodgængere som bevæger sig væk, på tværs eller forbi overgangen ikke giver anledning til en ’falsk’ detektering. Dermed undgås det, at trafikstrømmen afbrydes uhensigtsmæssigt og skaber ’farlige’ bilkø.

 

Fodgængertryk ATKI.png (193 KB)

 


“En berøringsfri løsning”

Termiske billedsensorer kan levere gode resultater til at 'trigge' et dynamisk trafiksignalsystem, uanset ugunstigt vejr og / eller dårlige lysforhold.
FLIR TrafiOne er en omkostningseffektiv detektionssensor, der bruger termisk billeddannelse til at detektere både tilstedeværelse og belægning af fodgængere ved et kryds.

 

Termisk kamera vinkel ATKI.png (14 KB)

Løsningen er berøringsfri, og trafikingeniører kan bruge den til at forbedre trafikflowet, beskytte sårbare trafikanter, samtidig med at en eventuel smittefare reduceres.
TrafiOne er yderst konfigurerbar, og er målrettet detektering af fodgængere og cyklister. Det gør den særligt egnet til det ’berøringsfrie fodgængerfelt’.

 

I forhold til andre detekteringmetoder (video, radar mm) udmærker TrafiOne sig ved at :

- kunne opsættes til at detektere gående fra forskellige retninger og/eller udelukke dem, hvis de for eksempel bevæger sig væk fra området igen.
- kunne fastholde stillestående personer over længere tid.
- virke uanset vejrtype (regn, sne mm) eller varierende lysforhold.

Termisk kamera vinkel 2 ATKI.png (98 KB)

 

 

“Forberedt for fremtiden”

I modsætning til trykknappen er det også interessant at denne type detektor kan levere detektionsdata, som kan bruges til smart analyse. Analyse kan give yderligere trafikindsigt og forbedre trafikstrømmen.

Fodgænger overgang ATKI.png (354 KB)

 

 

“Forbedre din drift”

Ved at bruge videodelen, i TrafiOne, kan trafikingeniøreren og/eller den driftsansvarlige etablerer en videostream. Der kan dannes et hurtigt overblik over hvorledes trafikken afvikles, eller tjekke om detekteringen fungerer som planlagt.
Vi har gode erfaringer med at det både spare driftsansvarlig og leverandør tid, samt hjælper med at afmystificere ’uforklarlige’ hændelser og oplevelser.

 

Men hvad med privatlivets fred og GDPR?


Da termiske billedsensorer er afhængige af kropsvarme til
detektering, er der en naturlig visuel anonymitet. Dataindsamling er også krypteret med 2048-bit kryptering, således at data er beskyttet for uvedkommende.
Naturligvis skal hver kommunen overveje deres individuelle politik og strategi, for at imødekomme enhver ny teknologi-implementering.


Anvendes video-streaming, og lagres denne, er det et godt udgangspunkt at rådføre sig med gældende lovgivning på området:
Datatilsynet.dk - Overvågning

Korrekt skiltning, opbevaring af data samt eventuelle databehandler aftaler mm er forhold som skal afklares inden at en sådan løsning tages i brug.Blind ved fodgængerfelt.png (757 KB)

 

Berøringsfri lyd for blinde og svagsynede

Hvordan kan blinde og svagsynede sikkert krydse et fodgængerfelt uden berøring med retningspile og tryk på knapper ?
For at undgå berøring fra blinde og svagsynede kræver det et opgør med det klassiske lydfyr med retnings-pil. Retningspilen guide den blinde eller svagtseende via berøring af lydfyret.
Der er retningslinjer fra Dansk blindesamfund, samt vejregler fra Vejdirektoratet med henblik på at skabe et tilgængeligt og sikkert fodgængerfelt.

Vejledning
Dansk blindesamfund har vejledningen om tilgængelighed (TIBS)

Vejregler
Vejdirektoratet har udarbejdet en vejregel om tilgængelighed på færdselsarealer. Vejreglen er vejledende og ikke bindende.


I forbindelse med Barcelona´s tilgængelighedsplan blev akustiske enheder udviklet med henblik på sikker og effektiv overgang for blinde og svagtseende. Denne løsning, som er baseret på at indbygge lyden i signallanternerne har vist sig at være rigtig god, samtidig med at den kan adressere ovenstående udfordring.
Standarden DIN 32981 opstiller klare regler for hvorledes “orientering og gå signaler skal fungere, for at virke optimalt for blinde og svagsynede.

 

Lyd & Løsning for blinde og svagtseende

Til at guide den blinde eller svagtseende anvendes en standard lydtone på 880 Hz. Langsomt signal betyder rødt lys, og hurtigt signal betyder grønt lys.
Nogle kommuner anvender bankelyd, som virker mindre støjgenerende for naboer.

Signal ved fodgængerfelt loudspeaker ATKI.png (47 KB)

 


Ved at indbygge akustikenhed i fodgænger lyssignal, eller hænge denne lige under, bringes lyden op i en god højde. Det gør det nemmere for den svagsynede eller blinde at orienterer sig.
Hermed opnås en berøringsfri og mere auditiv, optimal, løsning.
Der kan udsendes en orienteringslyd (GS – Guide Signal), så fodgængerovergangen kan findes. Når der er grønt lys, udsendes en retningsbestemt gå-lyd (WS – Walking Signal)
Er der tale om en særlig trafiktung overgang med fx meget kraftig støj fra lastbiler, som gasser op, vejarbejde med trykluftbor m.v., forsvinder de relevante input i lydhavet (lydblænding). I disse situationer er det nødvendigt med en separat GS og WS, for at øge sikkerheden for den blinde eller svagsynede.

Signal ved fodgængerfelt loudspeaker.png (67 KB)

 

Skab mere sikkerhed ved at bruge optiske effekter

I forbindelse med udsatte fodgængerovergange, hvor der skal skabes ekstra opmærksomhed, er det en effektiv sikkerhedsforanstaltning at anvende LED markeringer. Det vil påkalde sig bilistens opmærksomhed (yderligere), og give fodgængeren ekstra tryghed. Det kan f.eks. være i situationer, hvor vejens beskaffenhed er særlig uhensigtsmæssig, modlysende sol, mørke, regn mm.
Den optiske effekt til at skabe sikkerhed omkring fodgængeren er markant, som det kan ses i dette fodgængerfelt, etableret for Hørsholm kommune.

 

LED ved fodgængerfelt ATKI.png (861 KB)


Signalanlæg styrer LED og signallanterner. Når Signallanterne aktiveres til Rød, aktiveres LED Markeringen, som en virtuel ”stopstreg” for bilisterne, hvilket har forøget sikkerheden og trygheden markant.